แบบสอบถามก่อนการใช้บริการ

ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร

เงื่อนไขการใช้บริการ i-LAWBOT

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

 • 1. วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม

 • 2. คำจำกัดความ

  • 2.1 ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท กฎหมายชาญดิศ จำกัด ในชื่อของระบบ i-LAWBOT รวมถึงชื่ออื่นอันหมายถึงบริการนี้ และให้หมายความรวมถึงการใช้งานทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนผ่านเว็บไซต์

  • 2.2 ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใดที่สมัคร เข้าถึง ใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ระบบหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

  • 2.3 การให้บริการ หมายถึง การให้บริการระบบ i-LAWBOT ของผู้ให้บริการที่ผู้ให้บริการรวมไว้ให้ในระบบเดียว

  • 2.4 เงื่อนไขการใช้บริการ หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด เงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดที่ผู้ให้บริการจัดไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

  • 2.5 ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

  • 2.6 ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ

  • 2.7 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ อาชีพ สถานภาพ สุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพ อัตลักษณ์ ความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการให้บริการซึ่งเกี่ยวกับรวมถึงระบุตัวผู้ใช้บริการ สมาชิกในครอบครัวตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการหรือที่ผู้ให้บริการได้รับหรือเข้าถึงผ่านระบบของผู้ให้บริการ

  • 2.8 ข้อมูลลับ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • 3. ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการและกดยอมรับก่อนที่จะใช้บริการ

 • 4. การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

 • 5. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ตนเองได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้

 • 6. เอกสารใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้จะถือว่าเป็นเอกสารที่ผู้ใช้บริการเรียบเรียงด้วยตนเองและผู้ใช้บริการหรือผู้ที่มีชื่อในเอกสารในฐานะผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามด้วยตนเอง

 • 7. ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้นำเข้าและ/หรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

 • 8. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดอันก่อหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอันรวมถึงการกระทำความผิดใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 • 9. หากผู้ใช้บริการกำหนดหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมหรือส่วนได้เสียในการดูแลจัดการบัญชีของตน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

 • 10. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ เงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงข้อกำหนดอื่นที่จะเกิดในอนาคตไปยังบุคคลอื่นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 • 11. ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นคำสั่งศาลและ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • 12. ผู้ให้บริการมีสิทธิในลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการ

 • 13. ผู้ให้บริการมีสิทธินำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 • 14. ผู้ให้บริการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลผู้ให้บริการจะประกาศให้ผู้รับบริการทราบ

 • 15. ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะกระทบต่อการให้บริการ

 • 16. จะไม่มีการคืนค่าบริการให้ในทุกกรณี

 • 17. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

 • 18. ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะไม่คืนค่าบริการที่รับชำระมา และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้ให้บริการได้

 • 19. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะรับผิดไม่เกินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชำระมา

 • 20. ข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเป็นโมฆะหรือโมฆียะให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเท่านั้น ทั้งนี้ให้ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ใช้บังคับต่อไป

 • 21. ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก และให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้รับการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยปริยาย